Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Το Συναινετικό Διαζύγιο παρέχει τη δυνατότητα λύσης του γάμου σας άμεσα, καθότι η διαδικασία απλοποιείται.

Με τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου

εξοικονομείτε:

√ κόστος

√ χρόνο υπέρ των συζύγων και

√ αποφεύγεται η ταλαιπωρία.

Διαδικασία έκδοσης διαζυγίου με τη διαδικασία Με το Συναινετικό διαζύγιο, υπογράφεται μεταξύ των συζύγων το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο συντάσσεται από Δικηγόρο ο οποίος περιλαμβάνει στη συμφωνία  λύσης του γάμου όσα ζητήματα υπάρχουν στη δική σας μοναδική περίπτωση, καθώς το κάθε διαζύγιο διαφέρει από άλλα.

Ανήλικα Τέκνα:

Στη περίπτωση που έχετε ανήλικα τέκνα, ρυθμίζονται και τα επιμέρους ζητήματα της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, τη διατροφή τους και την ρύθμιση της επικοινωνίας με τον γονέα.

Κοινή Περιουσία Συζύγων:

Εάν έχετε κοινή περιουσία με τον/την σύζυγό σας, ρυθμίζεται και αυτή η περίπτωση, όπου διενεργούμε τον διαχωρισμό της κοινής περιουσίας σας, καθώς συμπεριλαμβάνεται εντός του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Λύσης του Γάμου σας συναινετικά.

Διαδικασία Συναινετικού Διαζυγίου:

Η κοινή συμφωνία των συζύγων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου λαμβάνει χώρα με κοινή δήλωση, η οποία απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Μετά τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής σας, εφόσον παρέλθει διάστημα δέκα (10) ημερών, από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, ο συμβολαιογράφος μπορεί να λύσει το γάμο σας συναινετικά.

«Άρθρο 1441 Συναινετικό διαζύγιο:

1. Οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση, να λύσουν τον γάμο τους. Η έγγραφη συμφωνία καταρτίζεται μεταξύ των συζύγων ή η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Όταν η συμφωνία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή την κοινή ψηφιακή δήλωση της παρ. 1 ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που καταρτίζεται όπως ορίζεται στην παρ. 1, να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους. Η ανωτέρω έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της.

3 α. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την κατανομή της γονικής μέριμνας, την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

β. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παρ. 4 απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης.

4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα δίδεται τον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζονται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου, ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 20 του σχεδίου νόμου, ο καθορισμός και η εξειδίκευση της διαδικασίας για τη συναινετική λύση του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα θα γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δικηγορικό μας Γραφείο.