Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Επισκέψεις μόνο κατόπιν ορισμού ραντεβού.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Για να απευθυνθείτε στο Δικηγορικό μας Γραφείο, καλείστε στην αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail του γραφείου, με τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία σωρευτικά:

  1. Την υπόθεσή σας,
  2. Το ονοματεπώνυμό σας,
  3. Διεύθυνση διαμονής σας,
  4. Επάγγελμα.

Κατόπιν, εξετάζεται από εμάς και λαμβάνετε απάντηση για το εάν το Δικηγορικό Γραφείο πρόκειται να αναλάβει την υπόθεση και το κόστος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Άρθρο 59 Ν.4194/2013

1. Για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ο δικηγόρος δύναται να συμφωνεί με τον εντολέα του και να λαμβάνει αμοιβή προσδιοριζόμενη ανάλογα με την ωριαία απασχόλησή του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα. Αντίστοιχα προσδιοριζόμενη ωριαία αμοιβή δικαιούται ο δικηγόρος να λαμβάνει και για κάθε συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία με τον εντολέα του ή με τρίτο πρόσωπο, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.

2. Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στον πελάτη του την ωριαία αμοιβή του.

3. Σε περίπτωση έλλειψης έγγραφης συμφωνίας, η αμοιβή του δικηγόρου, για δικαστικές ή εξώδικες εργασίες, πράξεις ή απασχολήσεις, δύναται να προσδιορίζεται με βάση την ωριαία απασχόληση του δικηγόρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Άρθρο 82 Ν. 4194/2013:
Δεν επιτρέπεται στον Δικηγόρο να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.
Η παράβαση των πιο πάνω διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρείται πειθαρχικά, εάν κριθεί ότι αντίκειται στην αξιοπρέπεια του Δικηγόρου.

Αμοιβή σε περίπτωση ανάκλησης εντολής: Εάν η γραπτή συμφωνία για αμοιβή ανακληθεί από τον εντολέα προς τον Δικηγόρο, ο εντολέας υποχρεούται σε άμεση εκτέλεση όλων των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη συμφωνία. Εάν η ανάκληση είναι δικαιολογημένη, ο εντολέας υποχρεούται στην καταβολή των δαπανών και της αμοιβής του Δικηγόρου για τις μέχρι την ανάκληση εργασίες του, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα.