Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Εμπορικές Μισθώσεις
 • Σύνταξη Μισθωτικών Συμβάσεων
 • Υπομίσθωση και παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου
 • Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης
 • Εκποίηση Μισθίου
 • Καταγγελία Εμπορικής Μίσθωσης και Αξίωση αποδόσεως της χρήσης του μισθίου
 • Καταγγελία για παράβαση συμβατικού όρου
 • Δίκαιο εμπορικών εταιρειών
 • Σύσταση προσωπικών εταιρειών
 • Ίδρυση εταιρειών
  Συγχωνεύσεις εταιρειών
  Σύσταση κοινοπραξιών
 • Ίδρυση – Σύσταση Σωματείων Σύνταξη Καταστατικού με σκοπό τη σύσταση του σωματείου και ανάληψη όλων των νόμιμων διαδικασιών
 • Κατοχύρωση – Προστασία & ανανέωση Εμπορικών Σημάτων
 • Κατοχύρωση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.