Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα, ενός τεσσάρων μηνών από τότε που έλαβε γνώση ότι κατέστη κληρονόμος και την αιτία της κληρονομιάς, να προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφήςπεριορίζοντας την ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομίας.

Στην περίπτωση αυτή, οι δανειστές του κληρονομούμενου – θανόντος, δεν έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν την ικανοποίηση της απαίτησης που είχαν κατά του κληρονομούμενου στρεφόμενοι κατά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου, ο οποίος αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η κληρονομιά, αν και περιέρχεται στην κυριότητα του κληρονόμου, είναι εντούτοις χωρισμένη από την ατομική του περιουσία και προσφέρεται για την ικανοποίηση των δανειστών για τις απαιτήσεις τους κατά του κληρονομούμενου – θανόντος.

Ο νομοθέτης καθιέρωσε και τρίτη επιλογή για τον κληρονόμο (εκτός της αποδοχής και της αποποίησης) ήτοι, την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, ως αντίβαρο στις υπερβολές του συστήματος της απεριόριστης ευθύνης.

Πρόκειται για ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ αποδοχής και αποποίησης, κύριο αποτέλεσμα της οποίας είναι ο περιορισμός της ευθύνης του κληρονόμου μέχρι το ενεργητικό της κληρονομίας.

Ο περιορισμός αυτός συνοδεύεται από ορισμένες διατυπώσεις και υποχρεώσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση της κληρονομίας για την εξόφληση των υποχρεώσεών της.

Στο Νόμο, ρυθμίζεται η έκπτωση του κληρονόμου από το ευεργέτημα της απογραφής, που θα συνεπάγεται την ευθύνη του ως απλού κληρονόμου.

Μεταξύ των λόγων που απαριθμούνται περιοριστικά στον Αστικό Κώδικα, ο κληρονόμος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την απογραφή μέσα σε τέσσερις μήνες από τότε που έκανε την δήλωση αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, διαφορετικά χάνει το ευεργέτημα της απογραφής και θεωρείται ως απλός κληρονόμος.

Η απογραφή είναι δικαστική απογραφή όπου απαραιτήτως χρειάζεστε Δικηγόρο και συμβολαιογράφο.

Ο συμβολαιογράφος ορίζεται με απόφαση του Δικαστηρίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο θάνατος  του εξ απογραφής κληρονόμου, δεν συνεπάγεται με την απώλεια του ευεργετήματος. Αυτό μεταβαίνει στους κληρονόμους του, οι οποίοι ως προς την αρχική κληρονομιά καθίστανται κληρονόμοι με απογραφή, υπέχοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, καθένας από αυτούς, μπορεί να αποδεχθεί με το ευεργέτημα της απογραφής τη μερίδα που του αναλογεί, χωρίς να επηρεάζεται η νομική θέση των λοιπών συγκληρονόμων.

Αυτό όμως, σημαίνει πως η δήλωση αποδοχής με το ευεργέτημα δεν ωφελεί τους συγκληρονόμους που δεν προέβησαν στην εν λόγω ενέργεια. Σε περίπτωση θανάτου του κληρονόμου, το δικαίωμα αποδοχής της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής μεταβαίνει στους κληρονόμους το

Συνεπεία της αποδοχής με το ευεργέτημα απογραφής είναι πως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κληρονομιαίας περιουσίας  αποχωρίζονται αυτοδικαίως από την περιουσία του κληρονόμου και αποτελούν χωριστή ομάδα υπό τη διοίκηση του κληρονόμου.

Άμεση απόρροια του χωρισμού κληρονομίας και ατομικής περιουσίας του κληρονόμου αποτελεί o περιορισμός της ευθύνης του τελευταίου: ο κληρονόμος με απογραφή  ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας μόνο μέχρι του ενεργητικού της και μόνο με τα στοιχεία του ενεργητικού. Καμία σύγχυση δεν επέρχεται ως προς τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις του έναντι της κληρονομίας.  Η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής συνεπάγεται τον χωρισμό της κληρονομίας από την ατομική περιουσία του κληρονόμου (separation boborum)  και μάλιστα αναδρομικά από την επαγωγή.

Ο αποχωρισμός αυτός της περιουσίας του κληρονόμου, δημιουργεί μια ιδιόρρυθμη νομική κατάσταση για τον τελευταίο.

Ως προς την κληρονομική ομάδα, ο κληρονόμος με απογραφή θεωρείται τρίτος.

Κατά συνέπεια δεν αντιτάσσονται εναντίον του ενστάσεις  από το πρόσωπο του κληρονομουμένου, όταν ασκεί δικαιώματά του κατά της κληρονομίας ως δανειστής της.

Για περισσότερες πληροφορίες, Επικοινωνήστε μαζί μας.