Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Ο κληρονόμος που επιθυμεί να αποδεχτεί την κληρονομία, την αποδέχεται στο σύνολό της, δηλαδή τόσο το ενεργητικό της σκέλος όσο και το παθητικό της. Ως παθητικό νοούνται τα χρέη του αποβιώσαντα, τα οποία καλείται εκείνος που θα αποδεχτεί την κληρονομία να τα διαχειριστεί.

Στην περίπτωση όπου το παθητικό της κληρονομιαίας περιουσίας υπερβαίνει το ενεργητικό, ελλοχεύει ο κίνδυνος ο κληρονόμος να βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να αποκτήσει χρέη τα οποία δεν δημιούργησε ο ίδιος. Την λύση σε αυτή την περίπτωση την παρέχει ο νόμος με την δυνατότητα της αποποίησης της κληρονομιάς.

Η αποποίηση της κληρονομιαίας περιουσίας είναι μια μονομερής δικαιοπραξία, με την οποία ο κληρονόμος δεν αποδέχεται την κληρονομιά του θανόντος συγγενή του και συνακόλουθα και τα τυχόν χρέη αυτής.

Για να αποποιηθεί ο κληρονόμος την επαχθή σε αυτόν κληρονομιαία περιουσία, πρέπει να μεταβεί στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου θανάτου του κληρονομούμενου και να προβεί σε δήλωση αποποίησης ενώπιον του Γραμματέα.

Διαδικασία για την αποποίηση κληρονομιάς

Η διαδικασία για αποποίηση ανηλίκου είναι διαφορετική σε σχέση με την αποποίηση ενήλικου κληρονόμου.

Οι γονείς, ως ασκούντες τη γονική μέριμνα από κοινού του ανηλίκου, υποχρεούνται μέσω Δικηγόρου, να καταθέσουν δικόγραφο Αίτησης Αποποίησης, με σκοπό να τους παρασχεθεί η απαιτούμενη εκ του Νόμου Άδεια από το αρμόδιο κατά τόπον Δικαστήριο και έπειτα από την έκδοση και δημοσίευση της εν λόγω απόφασης, να μπορέσουν οι γονείς, να αποποιηθούν για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους.

Οι γονείς, πρέπει να γνωρίζουν πως το Δικαστήριο αποφαίνεται είτε θετικά είτε αρνητικά εάν θα παρασχεθεί η άδεια και λαμβάνει υπόψη του τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν ότι το παθητικό κομμάτι της κληρονομίας είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό της.

Αν εντός της τετράμηνης προθεσμίας για την αποποίηση δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση από τους γονείς, η παρέλευσή της συνεπάγεται με πλασματική κτήση της κληρονομιάς σε βάρος του ανηλίκου. Έστω και εκ των υστέρων, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της αποδοχής κληρονομιάς του ανηλίκου, εφόσον αποδειχθεί στο Δικαστήριο, ότι η παρέλευση της άπρακτης τετράμηνης προθεσμίας, οφείλεται σε ουσιώδη πλάνη των γονέων του σχετικά με το νομικό πλαίσιο περί της προθεσμίας αποποιήσεως της κληρονομιάς.

Ο Νόμος έχει προβλέψει και για την περίπτωση που οι γονείς του δεν καταθέσουν έγκαιρα την αίτηση και παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της αποποίησης. Ο ανήλικος, μόλις ενηλικιωθεί, έχει στη διάθεσή του ένα έτος (18 έως 19 ετών) για να αποδεχθεί την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αποδέχεται μόνο το ενεργητικό σκέλος της κληρονομίας και το παθητικό σκέλος θα πρέπει να το εκκαθαρίσει Δικαστικά ο αιτών, ώστε να μην εκπέσει.

Επικοινωνήστε με το Δικηγορικό μας Γραφείο.