Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Σύμφωνο Συμβίωσης | Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η ψήφιση του νέου νόμου για το Σύμφωνο Συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις, συνιστά την πρώτη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής νομοθεσίας για το σύμφωνο συμβίωσης. Φιλοδοξία των νέων ρυθμίσεων είναι τόσο η ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας, όσο και η βελτίωση ορισμένων ρυθμίσεων του προϊσχύοντος νομικού  πλαισίου, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο κριτικής.

Θετικές προϋποθέσεις

Σε αντίθεση με τον παλαιότερο νόμο όπου το ετερόφυλο των συμβαλλομένων προσώπων αποτελούσε απαραίτητη πορϋπόθεση για την έγκυρη σύναψη του συμφώνου, ο νέος νόμος ορίζει ρητά ότι τα μέρη του συμφώνου μπορεί να είναι οιουδήποτε φύλου, επεκτείνοντας έτσι την ισχύ του συμφώνου και για τα ζευγάρια των ομοφύλων.

Δεύτερη προϋπόθεση η οποία δεν άλλαξε στον νέο νόμο είναι η ενηλικότητα των μερών και τρίτον τα μέρη θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Αρνητικές προϋποθέσεις – κωλύματα

Διατηρήθηκαν και στον νέο νόμο περί συμφώνου συμβίωσης τα κωλύματα της ύπαρξης ήδη γάμου ή συμφώνου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών ή ενός εξ αυτών με τρίτο πρόσωπο, η εξ αίματος συγγένεια σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, και άρα δεν υφίσταται κώλυμα για τη σύναψη συμφώνου μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε πλάγια γραμμή και τέλος η υιοθεσία. Ωστόσο, στο σημείο αυτό δύο είναι οι αλλαγές που εισάγει ο νέος νόμος οι οποίες είναι ότι πλέον ορίζεται πως αγχιστεία δημιουργείται και από το σύμφωνο συμβίωσης και η δεύτερη αλλαγή είναι αυτή της αυτοδίκαιης λύσης της υιοθεσίας να αποτελεί πλέον όχι μόνο η τέλεση του γάμου, αλλά και η σύναψη συμφώνου συμβίωσης μεταξύ του θετού γονέα και του θετού τέκνου.

Για αναλυτικές πληροφορίες και τη παροχή νομικών συμβουλών που αφορά την εγκυρότητα του συμφώνου συμβίωσης, τα κληρονομικά δικαιώματα που απορρέουν από το σύμφωνο συμβίωσης, όπως επίσης και τα δικαιώματα διατροφής σας, επικοινωνήστε με το Δικηγορικό Γραφείο για την πλήρη νομική σας ενημέρωση.