Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Αναγνώριση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης στην Ελλάδα

Η αναγνώριση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης, γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, δηλαδή στα κατά τόπους Μονομελή Πρωτοδικεία. Στη συνέχεια, διεξάγεται δίκη στην οποία εκτίθενται όλα τα στοιχεία της αλλοδαπής απόφασης διαζυγίου, ώστε το ελληνικό δικαστήριο να εκδώσει απόφαση δια της οποίας θα αναγνωρίζεται η ισχύς και στην Ελλάδα της αλλοδαπής απόφασης διαζυγίου.

Σε περίπτωση όπου το ελληνικό Δικαστήριο αποφασίσει ότι είναι απαραίτητη η γνωμάτευση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου  θα διαταχθεί από το Δικαστήριο η ενέργεια αυτή και θα αναμένει την εν λόγω γνωμάτευση για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η συνέχιση της δίκης.

Ποιες προϋποθέσεις ορίζει ο νόμος για την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης στην Ελλάδα;

Όπως αποτυπώνεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη αυτών που ορίζουν διε­θνείς συμβάσεις, απόφαση αλλοδαπού πολιτικού δι­καστηρίου ισχύει και αποτελεί δεδικασμένο στην Ελ­λάδα χωρίς άλλη διαδικασία εφόσον:
1) αποτελεί δε­δικασμένο σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου όπου εκ­δόθηκε,
2) η υπόθεση κατά τις διατάξεις του ελληνι­κού δικαίου υπαγόταν στη δικαιοδοσία των δικαστη­ρίων του κράτους στο οποίο ανήκε το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση,
3) ο διάδικος που νικήθηκε δεν στερήθηκε το δικαίωμα της υπεράσπισης και γενικά της συμμετοχής στη δίκη, εκτός αν η στέρηση έγινε σύμφωνα με διάταξη που ισχύει και για τους υπηκόους του κράτους στο οποίο ανήκει το δικαστή­ριο που εξέδωσε την απόφαση,
4) δεν είναι αντίθετη προς απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που εκδόθηκε στην ίδια υπόθεση και αποτελεί δεδικασμένο για τους διαδίκους μεταξύ των οποίων εκδόθηκε η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου και
5) δεν είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή προς τη δημόσια τάξη.

Ποιά είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν;

Στη δίκη για την αναγνώριση της απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου στην Ελλάδα, πρέπει να προσκομισθούν τα κάτωθι έγγραφα:

i) η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου επικυρωμένη και με τη σφραγίδα Apostille- Επισημείωση Χάγης (αν προέρχεται από χώρα που είναι μέλος της σχετικής διεθνούς συμβάσεως, είτε με επικύρωση από το ελληνικό προξενείο της ξένης χώρας, ή από το προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, εάν η χώρα αυτή δεν μετέχει στην εν λόγω διεθνή σύμβαση περί Apostille) μεταφρασμένη στην ελληνική από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο,

ii) η σχετική βεβαίωση του δικαστηρίου της αλλοδαπής που εξέδωσε την απόφαση διαζυγίου, ότι η απόφαση είναι αμετάκλητη ή ότι δεν μπορεί να προσβληθεί πλέον με ένδικα μέσα ή ότι η προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων έχει παρέλθει, μεταφρασμένη στην ελληνική από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

iii) Πιστοποιητικά περί μη λύσεως γάμου και περί μη έκδοσης απόφασης διαζυγίου από το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο

iv) Πιστοποιητικό περί μη άσκησης αγωγής διαζυγίου στο κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δικηγορικό Γραφείο.