Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Έννοια Δικαστικής Συμπαράστασης | Διαδικασία | Προϋποθέσεις.


Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση στη οποία τίθεται ένα πρόσωπο μέσω Δικαστικής απόφασης, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας, εφόσον αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, καθώς και λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού.

Εφόσον λάβουμε τα απαιτούμενα έγγραφα και προκαταβολή από τον εντολέα μας, συντάσσουμε δικόγραφο το οποίο κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Κατά την ημερομηνία ακρόασης της υπόθεσης, εκδικάζεται και αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία μπορεί να έχει τα εξής αποτελέσματα:

Ο Δικαστής ανάλογα με τη κρίση του, μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη από ιατρό, εφόσον κρίνει ότι ανακύπτουν ζητήματα για περαιτέρω επιστημονική διάγνωση.

Εφόσον ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη, η ακρόαση συνεχίζεται.

Ανάλογα με την περί­πτωση, το Δικαστήριο που υποβάλλει ένα πρόσωπο σε δικαστική συμπαράσταση, είτε:

1. τον κηρύσσει ανίκανο για όλες ή για ορισμένες δικαιοπραξίες, γιατί κρίνει ότι αδυνατεί να ενεργεί γι’ αυτές αυτοπροσώπως (στερητική δικαστική συμπα­ράσταση, πλήρης ή μερική) είτε

2. ορίζει ότι για την ισχύ όλων ή ορισμένων δικαι­οπραξιών του, απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη (επικουρική δικαστική συμπαράστα­ση, πλήρης ή μερική) είτε

3. αποφασίζει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων. Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την αίτηση, οφείλει όμως να επιβάλλει στον συμπαραστατούμενο τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς που απαιτεί το συμφέρον του.

Εποπτικό Συμβούλιο:


Το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνεται από το Δικαστικό Συμπαραστάτη και ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση του.

Δεν περιορίζεται μόνο στην εποπτεία και στον έλεγχο του δικαστικού συμπαραστάτη, αλλά επιτελεί αρκετές φορές και συμβουλευτικό ρόλο.

Για ορισμένες πράξεις του Δικαστικού Συμπαραστάτη απαιτείται να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου, ενώ για άλλες απαιτείται άδεια από το αρμόδιο Δικαστήριο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δικηγορικό μας Γραφείο.