Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Ασφαλιστικά μέτρα

Νομοθεσία

Ασφαλιστικά μέτρα είναι η προσωρινή ρύθμιση για την παροχή δικαστικής προστασίας, εκδικάζονται με γρήγορη διαδικασία από το αρμόδιο ειρηνοδικείο ή μονομελές πρωτοδικείο. Η παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου γίνεται υποχρεωτικά με δικηγόρο.

Περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων

– Διατροφή – επιμέλεια – επικοινωνία τέκνων, μετοίκηση.
– Απαγόρευση προσέγγισης σε συγκεκριμένη απόσταση.
– Νομή ή κατοχή κινητού ή ακινήτου.
– Εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης.
– Συντηρητική κατάσχεση, κ.α.

Προσωρινή διαταγή

Κατόπιν σχετικού αιτήματος προσωρινής διαταγής που περιλαμβάνεται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, λαμβάνει χώρα συζήτηση προσωρινής διαταγής αμέσως μετά τη κατάθεση της ανωτέρω αίτησης, όπου ο δικαστής κρίνει εάν υπάρχει ανάγκη να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή έως την εκδίκαση της αίτησης από το δικαστήριο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται νομικά η άμεση ρύθμιση της υπάρχουσας κατάστασης.

Με τη κατάθεση της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, προσδιορίζεται από το δικαστήριο ημερομηνία εκδίκασης της προσωρινής διαταγής όπου θα εξεταστούν τα αιτήματα του διαδίκου και εάν ο δικαστής χορηγήσει υπερ του τη προσωρινή διαταγή, τότε μπορεί να ασκεί : την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, να αποβάλει κάποιο πρόσωπο από την περιουσία του, να ζητηθεί η μετοίκηση του ενός συζύγου από την οικογενειακή στέγη, κοκ.

Ισχύς των ασφαλιστικών μέτρων

Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση, είναι συχνά ενδεικτική της πορείας μιας υπόθεσης κατά τη τακτική διαδικασία. Μάλιστα ο δικαστής στην απόφαση ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να κατατεθεί κύρια αγωγή.

Η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται ολικά ή εν μέρει
α) αν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου ο οποίος είχε ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο και γίνει τελεσίδικη ή εάν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή,
β) αν εκδοθεί οριστική απόφαση που τον ωφελεί, και εκτελεστεί,
γ) αν συμφωνηθεί συμβιβασμός για την κύρια υπόθεση,
δ) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τίθεται από το δικαστή για την άσκηση κύριας αγωγής.

Η ανάκληση γίνεται δεκτή με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση από το δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο.

Οι Δικηγόροι δέχονται επίσκεψη κατόπιν ραντεβού.