Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Από τη διάταξη του άρθρου 758 παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικής απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι η ύπαρξη νέων πραγματικών περιστατικών, δηλαδή γεγονότων που προέκυψαν μετά τη δημοσίευση της κρίσιμης απόφασης, της οποίας ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση ή η μετά τη δημοσίευση αυτής μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες αυτή εκδόθηκε.

Θεσπίζεται, έτσι, σύμφωνα με την έννοια, τη φύση και τη λειτουργία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η δυνατότητα ανάκλησης ή μεταρρύθμισης των κατά τη διαδικασία αυτή εκδιδόμενων αποφάσεων, η οποία αναγορεύεται στο θεμελιώδες δόγμα του κατ’ αρχήν μεταβλητού αυτών και της κατ’ εξαίρεση μόνο απαγόρευσης μεταβολής τους, η δε αιτία που επιβάλλει τη μεταβολή των πραγμάτων μπορεί να συνίσταται, επί διαρκούς ρύθμισης, στη μη εκπλήρωση των όρων που τάχθηκαν με αυτή, ώστε η ρύθμιση να μη δικαιολογείται πλέον.

Περαιτέρω, από τα άρθρα 1639 και 1651 του ΑΚ, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 1682 εδ. α του ίδιου Κώδικα έχουν ανάλογη εφαρμογή σε κάθε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης, είναι δυνατή η παύση και η αντικατάσταση των μελών του εποπτικού συμβουλίου και του δικαστικού συμπαραστάτη απο το δικαστήριο, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Αντικατάσταση μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου

Σπουδαίος λόγος που επιβάλλει την αντικατάσταση των μελών του εποπτικού συμβουλίου συντρέχει όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε κάποιο μέλος του εποπτικού συμβουλίου και στον συμπαραστατούμενο, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, η οποία δικαιολογεί την αντικατάσταση από το δικαστήριο, όπως η αδιαφορία του για την προάσπιση των συμφερόντων του.

Τέλος, το λειτούργημα του δικαστικού συμπαραστάτη παύει αυτοδικαίως με δικαστική απόφαση, ιδίως αν κριθεί ότι η συνέχιση της άσκησης του λειτουργήματος του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο, λόγω παραμέλησης των καθηκόντων του ή για άλλο λόγο, τα συμφέροντα του συμπαραστατουμένου.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να διορίσει νέο πρόσωπο σε αντικατάσταση του προηγουμένου μέλους του εποπτικού συμβουλίου ή σε αντικατάσταση του παυθέντος δικαστικού συμπαραστάτη.

 

⇒ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δικηγορικό μας Γραφείο.